Laatste nieuws
Openbaar archief
Project status A15
Inspraakreacties
Startnotitie
Gebiedsvisie
Bestuurszaken
Contact
Links

 

 

 

De startnotitie is de formele (wettelijke) start van de tracé/m.e.r.-procedure en geeft informatie over ‘wat, waar en hoe’ van het project. De startnotitie beschrijft de achtergronden, uitgangspunten en doelen van het project, de oplossingsrichtingen (alternatieven) die in beeld zijn en de aspecten/effecten die ten behoeve van het Milieueffectrapport (MER) onderzocht moeten worden. Op basis van de startnotitie en de daarop volgende inspraakreacties en adviezen worden door het bevoegd gezag de richtlijnen voor het MER bepaald, welke sturend zijn voor de inhoud van het MER

  • Bekijk de startnotitie via deze link.

  • Folder startnotitie (verkorte versie) via deze link.